Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

2020.11.11-jétől visszavonásig hatályos

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Név:                                      Kovács-Tihanyi Erzsébet

Adószám:                              56591189-1-27

Székhely:                              2484 Gárdony, Viktor u. 18.

E-mail cím:                           mydreamsdesign.hu

Telefonszám:                        06-70/293-7915

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mely Kovács-Tihanyi Erzsébet egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő) által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az adatkezelő ügyfeleinek, vásárlóinak és partnereinek tájékoztatása személyes adataik jogszerű kezelését érintően.

Kovács-Tihanyi Erzsébet egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, kötelezőnek ismeri el magára nézve jelen dokumentum tartalmát, és megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon, biztonságosan kezelje partnerei személyes adatait.

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő az említetteknek megfelelően alakította ki tevékenységét, a fentieknek megfelelve dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit és tájékoztatóit.

Adatkezelő székhelyén folyamatosan elérhetőek az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, mely változásokról természetesen kellő időben értesíti az érintetteket.

Az egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató további részében az adatkezelő ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya (személyi, tárgyi és időbeli)

Személyi hatály

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akiknek adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Tárgyi hatály

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az egyéni vállalkozó (Kovács-Tihanyi Erzsébet) tevékenysége során felmerülő minden adatkezelésre.

Időbeli hatály

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, módosításig, határozatlan ideig hatályos.

Fogalom meghatározások

Személyes adat:

bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül – automatizált vagy nem automatizált módon – a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja/végrehajtatja.

Adatfeldolgozó:

az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatalany/érintett:

bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve  azonosítható természetes személy.

Az adatkezelés jogalapja:

főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Harmadik fél:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens:

a biztonság sérülése oly módon, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, módosítását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő adatkezelési tevékenységei, és azok jogszerűsége

Az egyéni vállalkozó csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Az adatkezelés jogszerűségét a tevékenysége során, annak különböző fázisaiban vizsgálja. Amennyiben valamely jogalap fennállása megszűnik, úgy az adatkezelés csak akkor folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

Az alábbi esetekben kerül sor a személyes adatok kezelésére az egyéni vállalkozónál (az adatkezelés jogalapja):

 • ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
 • ha az adatkezelés olyan szerződés, például megrendelés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen,
 • ha az datkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez nélkülözhetetlen.

A különböző jogalapok bizonyításának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében, az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulásnak nincsenek formai kötöttségei, de az utólagos bizonyíthatóság miatt papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulás szükséges.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Közölni kell - az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül - az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett személy számára - az adatkezelés megkezdése előtt - egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tudnivalóról.

Lehetőség van személyes adatok kezelésére akkor is, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez elengedhetetlenül szükséges.

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKET FOLYTATJA

Adatkezelő kézműves ékszerek, tárolók, dekorációk készítésével és értékesítésével foglalkozik. Termékeit internetes megjelenései során elsősorban saját weboldalán (www.mydreamsdesign.hu) másodsorban Facebook, Meska, Instagram, Pinterest és Etsy oldalakon árulja, illetve alkalmanként vásárokon is eladja.

Fent említett tevékenységei során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival.

Adatkezelő az alábbiakban részletezett adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

1.     Regisztráció

Adatkezelő weboldalán (mydreamsdesign.hu) minden további tevékenység nélkül, továbbá a vásárlás, megrendelés kitöltése keretében a megrendelő regisztrálhat. A regisztráció nem kötelező, a megrendelést adatkezelő regisztráció nélkül is teljesíti. A regisztrált vásárlók többek között megtekinthetik korábbi rendeléseiket, elmenthetik az aktuális kosár tartalmát. Az adatkezelés célja mindezen lehetőségek biztosítása a regisztrált felhasználók részére.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a regisztrációval létrejött szerződés teljesítése okán kezeli.

A regisztráció során megadásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére.

A regisztráció során megadásra kerülő adatokat a regisztráció törléséig kezeli az Adatkezelő.

2.    Kapcsolatfelvétel

mydreamsdesign.hu weboldalon a látogatóknak lehetőségük van információ kérésére, kapcsolatfelvételre vagy arra, hogy termékekről vagy szolgáltatásokról érdeklődjenek, tájékozódjanak. Ezt a  mydreamsdesign.hu weboldalon, a „Kapcsolat” menüpont használatával, vagy e-mailen (mydreamsdesign.info@gmail.com), megküldött üzenetben tudják megtenni.

A honlapon megtalálható „Kapcsolat” menüpontban egy kapcsolat felvételi ablak segítségével vehetik fel a kapcsolatot az adatkezelővel, ahol megadják neki személyes adataikat, aki ezek alapján kapcsolatba lép velük és válaszol kérdéseikre.

A kapcsolat felvételéhez a látogatónak a nevét, e-mail címét kell megadnia, abból a célból, hogy az Adatkezelő el tudja érni az érdeklődőt, és meg tudja adni a választ kérdéseire.

Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját. E hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése.

Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli azon ügy elintézéséig, amelynek céljából azt a látogató megadta; ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződéses kötelezettség létrehozása.

Az adatkezelési hozzájárulását a látogató bármikor visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

3. Megrendelések, vevői szerződések

3/a Megrendelés internetes felületeken,

Adatkezelő az általa készített kézműves termékek értékesítése kapcsán weboldalán/webshopban (mydreamsdesign.hu), és az általa üzemeltetett közösségi oldalakon fogad megrendeléseket.

A vásárlók lehetnek magánszemélyek és jogi személyek egyaránt.

A megrendelés teljesítése érdekében az adatkezelő az alábbi adatokat kéri el:

- a vásárló nevét,

- számlázási és szállítási címét,

- telefonszámát,

- email-címét,

- esetleg adószámát.

 

Az említett személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.

Jogi személy esetén - az érintett hozzájárulása alapján - a kapcsolattartó személyes adatainak kezelése is megtörténik.

Az egyéni vállalkozó a megrendelt termékek elkészítését és összekészítését követően számlát állít ki a vásárló nevére, címére. A számlát számlatömb segítségével, vagy elektronikus formában állítja ki. A vásárlás során tudomására jutott személyes adatokat szerződéses, majd a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

A vásárló adatait az Adatkezelőnek jogában áll továbbítani a kézbesítést végző cég részére is, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése során.

Az adatkezelő jogosult továbbá a megrendeléssel létrejött szerződés adatait, beleértve a személyes adatokat is, továbbítani azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak  amelyek jogszabálynál fogva jogosultak Kovács-Tihanyi Erzsébet, egyéni vállalkozó működését, könyveit ellenőrizni.

A megrendelő adatai a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, a fenti eseteken kívül azok nem kerülnek továbbításra.

A megrendelésben megadott adatokat a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítésével összefüggő adóelévülési idő végéig (jogszabályban foglalt 5 évig) őrzi az Adatkezelő.

Az érintett megrendelő az egyéni vállalkozó weboldalán vagy egyéb internetes felületein történő vásárlással kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy betöltötte a 16. életévét. 16 éven aluli személy az adatkezelőtől nem vásárolhat, tekintettel arra, hogy a már korábban említett GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek ebben az esetben sem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai hitelesek.

3/b Megrendelés vásárokon

Időnként a vállalkozó vásárokon értékesíti termékeit.

Ilyenkor a vásárló kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, jelzi vásárlási szándékát.

 A termék ellenértékéről az egyéni vállalkozó nyugtát (amely nem tartalmazza a vevő személyes adatait), illetve amennyiben a vevő igényli, számlát állít ki részére.

A számla a

 •    vevő nevét,
 •    címét,
 •    esetleg adószámát tartalmazza.

A számlát a vállalkozó számlatömb segítségével, vagy elektronikus formában állítja ki. A számla kiállítása a vállalkozó jogszabályban rögzített kötelezettsége.

A vásárló személyes adatai kezelésének jogalapja jogszabályban írt kötelezettség teljesítése.

Az adatokat az adatkezelő a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével az adóelévülési idő végéig őrzi meg.

4. Szállító, és szolgáltató cégek

Bizonyos esetekben, például a szükséges alapanyagok beszerzése érdekében az egyéni vállalkozó szállító- illetve szolgáltató cégekkel állhat kapcsolatban.

Amennyiben a partnere magánszemély vagy egyéni vállalkozó, úgy az adatkezelés jogalapja szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Jogi személy estében, a kapcsolattartó adatkezelése az érintett hozzájárulásával történik.

Az adatkezelő részére megadott személyes adatok tárolása a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség figyelembevételével, az adóelévülési idő végéig történik (5 év).

 

5. Facebook

Az adatkezelő termékeinek/tevékenységének népszerűsítése valamint a közösségi média felületen történő reklámozás, referenciák bemutatása érdekében Facebook oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerülhet személyes adatok kezelésére.

Ezt az oldalt (www.facebook.com/mydreams.hu) adatkezelő marketing célokra használja, további célja, hogy az érdeklődők megismerjék termékeit, követni tudják az újdonságokat, és több információhoz jussanak a termékekről és a vállalkozó tevékenységéről.

A vállalkozó igyekszik a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást és tájékoztatást nyújtani. Ha a Facebookon keresztül egy érdeklődő kérdést intéz hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem. 

Ahhoz, hogy az érdeklődő a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni a adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelő nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől, nincs ráhatása a Facebook által kért és tárolt adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására.

A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

A Facebook oldalakon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az érintett megrendelő az adatkezelő weboldalán vagy egyéb internetes felületein - így a Facebookon is - történő vásárlással kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy betöltötte a 16. életévét. 16 éven aluli személy az adatkezelőtől nem vásárolhat, tekintettel arra, hogy a már korábban említett GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek ebben az esetben sem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai hitelesek.

6. Instagram

A vállalkozó az Instagram közösségi oldalon is jelen van termékeinek/tevékenységének népszerűsítése érdekében, ahol szintén sor kerülhet személyes adatok kezelésére.

Ezt az oldalt (https://www.instagram.com/mydreamsdesign/) adatkezelő marketing célokra használja, illetve további célja, hogy az érdeklődők megismerjék termékeit, követni tudják az újdonságokat, a munkáit és több információhoz jussanak a termékekről.

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a követéssel adott hozzájárulás lesz. 

7. Sütik (Cookie-k)

A vállalkozó weboldalának (mydreamsdesign.hu) működése során úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ. Ezek a weboldalon alkalmazott sütik (cookie-k), és az általuk végzett adatgyűjtés is személyes adatkezelésnek minősül.

Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

A sütik (cookie-k) használata az „A vállalkozó weboldala az adatkezelés tekintetében” alcím alatti tájékoztató részben részletesebben is bemutatásra kerül.

8. Hírlevél

A weboldalon lehetőség van feliratkozni hírlevélszolgáltatásra is. 

A feliratkozásnál megadott személyes adatokat az Adatkezelő csakis arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz. A hírlevelek kiküldése céljából a hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat az Adatkezelő által mindenkor megbízott hírlevélküldési szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

A hírlevélre való feliratkozás során a személyes adatok megadása egyben a hozzájárulás megadásának is tekintendő, tehát a hírlevélküldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

Ezen túlmenően az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat.

A hírlevélre való feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja a megadott személyes adatai marketing célú kezeléséhez.

A feliratkozót az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg, és az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt módon és helyeken van lehetősége élni e jogaival.

Az adatkezelő a hírlevélre való feliratkozásnál megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja.

ADATKEZELŐVEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő - amennyiben nevében az adatkezelést más végzi - kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

Adatkezelő minden esetben arra törekszik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépjen kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

Szállító cégek

A megrendelő megrendelés során megadott személyes adatai közül a nevet, címet, e-mail címet és telefonszámot az Adatkezelő a megrendelés teljesítésében résztvevő futárszolgáltatást végző harmadik személynek jogosult kiadni, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében.

Az adatkezelés célja a megrendelt termék kiszállítása, az érintettek köre pedig minden házhozszállítást igénybe vevő vásárló. Az adatkezelés időtartama a házhozszállítás lebonyolításáig tart, az adatfeldolgozás jogalapja a megrendelő hozzájárulása.

A vállalkozó által igénybe vett szállításban közreműködő cégek a következők:

Csomagpont Logisztika Kft.

Adószám

26704058-2-42

Székhely cím: 1067 Budapest, Szondi utca 15. pinceszint

Nyilvántartó hatóság és cg. szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-340159

Telefon: +36 30 923 5157

E-mail: info@csomagpont.com

Tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság is. Az adatkezelés célja a weboldal megfelelő működtetése, és valamennyi weboldal látogató érintett az adatkezelés kapcsán. Az adatokat az Adatkezelő és Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintett tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig kezeli a tárhely-szolgáltató.

Az egyéni vállalkozó tárhely szolgáltatója:

  • ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

23174108-2-09

Tel.:+36-1/234-5021

e-mail: info@shoprenter.hu

Adatkezelés a felhő alapú alkalmazások használata kapcsán

Egyes dokumentumok biztonsági mentésére, tárolására az egyéni vállalkozó felhő alapú szolgáltatásokat vesz igénybe. E szolgáltatások sajátja, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Az online tárhelyek is ilyen szolgáltatást nyújtanak.

Felhő alapú szolgáltatás igénybevétele esetén a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel, csak az ő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást. Ezen felhőalkalmazások/szolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére.

Az adatkezelő egyéni vállalkozó nagy odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat és minden tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy a megrendelői adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön.

A felhő alapú tárhelyekhez kizárólag az egyéni vállalkozó férhet hozzá, melyet a tárhelyek jelszóval való védettsége biztosít.

A felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz az egyéni vállalkozó partnerei, vásárlói a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

ADATKEZELŐ EGYÉNI vállalkozó weboldala az adatkezelés tekintetében

Adatkezelő tevékenységeit és termékeit elsősorban saját weboldalán (www.mydreamsdesign.hu) mutatja be. A honlapon tájékozódhat a látogató, a vállalkozó munkájáról, termékeiről, megrendelés módjáról és minden a látogató számára hasznos, egyéb információról, illetve lehetősége van további kapcsolatfelvételre is.

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

 Sütik (Cookie-k):

Az adatkezelő weboldala működése során sütiket (Cookie-kat) használ. A sütik (Cookie-k) által nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

A sütik (Cookie-k) használata elengedhetetlen a minőségi felhasználói élmény biztosításához.

A Cookie-k (Sütik) feladata, hogy információkat gyűjtsenek a honlap látogatóiról és az eszközeikről. Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek a továbbiakban felhasználásra kerül(het)nek a felhasználói élmény és elégedettség növelése céljából, továbbá megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználói élmény és elégedettség növelése céljából.

A személyre szabott, maradéktalan kiszolgálás érdekében a Sütik (Cookie-k) használata során a felhasználó számítógépén kis adatfájlok, ún. Sütik (Cookie) kerülnek elhelyezésre és a későbbi látogatás során kerülnek visszaolvasásra. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Különböző típusú Sütiket (Cookie-kat) különböztethetünk meg:

 •  Feltétlenül szükséges, alapműködést biztosító Sütik (Cookie-k):

E sütik feltétlenül szükségesek, hogy a látogatók zavartalanul használhassák a weboldalt, és az ott elérhető funkciókat. Ezen sütik a munkamenet befejezésével, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

E sütik használatáról Adatkezelő e tájékoztatóval informálja az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a látogató által igénybe vett szolgáltatást a vállalkozó biztosítani tudja.

 •    Webböngésző, használatot elősegítő, statisztikai célú Sütik (Cookie-k):

Bizonyos sütik használata az érintett hozzájárulása alapján történik, így például a követő és statisztikai sütik, melyek a látogató vásárlási szokásait rögzítik valamint anonim statisztikai kimutatásokat adnak az Adatkezelőnek a honlap látogatásának eseményei rögzítése által. Ezek a sütik (cookie-k) abban segítenek, hogy kényelmesebbé tegyék a weboldal használatát.

Ezek a sütik nem tudják a látogató személy szerint beazonosítani, csupán annak vásárlási, böngészési szokásait rögzítik.

Ezen sütik beállításaira az érintettnek a böngészőben van lehetősége, többek között például elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Sütiket (Cookie-kat) és törölheti a meglévő Sütiket (Cookie-kat).

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Sütit (Cookie-t) kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

 •    Harmadik fél által elhelyezett, teljesítményt biztosító Sütik (Cookie-k) (analitika):

A mydreamsdesign.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatást nyújt. Segítségével adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény és elégedettség javításának érdekében használja fel.

Ezen sütik lejáratukig a látogató böngészésre használt eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ha a látogató úgy dönt, hogy a Cookie-kat kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni megfelelően használni a weboldal valamennyi funkcióját. Ettől függetlenül a látogatónak lehetősége van megakadályozni az adatok Google általi gyűjtését, és feldolgozását, amennyiben telepíti az erre vonatkozó böngésző-plugint.

 Facebook pixel,  (Facebook célzó- és hirdetési cookie):

A Facebook képpont egy olyan kód, amelynek a segítségével az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók weboldal használatáról, és amelynek segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról és célközönségek állíthatók össze.

A Facebook pixel segítségével a Facebook felületén lehetőség van a weboldal látogatói számára személyre szabott hirdetések és ajánlatok megjelenítésére.

Kapcsolat:

mydreamsdesign.hu weboldalon a látogatóknak lehetőségük van segítségkérésre, kapcsolatfelvételre vagy arra, hogy a vállalkozó termékeiről vagy szolgáltatásáról érdeklődjenek, informálódjanak. Ezt a  mydreamsdesign.hu weboldalon, a „Kapcsolat” menüpont használatával, vagy e-mailen (mydreamsdesign.info@gmail.com) megküldött levélben tudják megtenni.

A honlapon megtalálható „Kapcsolat” menüpontban egy kapcsolat felvételi ablak segítségével vehetik fel a kapcsolatot adatkezelő egyéni vállalkozóval, ahol megadják személyes adataikat az adatkezelő számára, aki ezek alapján kapcsolatba lép velük és válaszol kérdéseikre.

A kapcsolatfelvételhez a látogató nevét, e-mail címét, telefonszámát kell megadni abból a célból, hogy az Adatkezelő kapcsolatba tudjon lépni az érdeklődővel, és meg tudja adni a választ kérdéseire.

Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját; e hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése.

Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli azon ügy elintézéséig, amelynek céljából azt a látogató megadta. Ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési hozzájárulását a látogató bármikor visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

A látogató a kapcsolatfelvétel során megadott adatai tekintetében akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.16 éven aluli személy nem veheti fel a kapcsolatot adatkezelővel a honlapon közzétett kapcsolatfelvételi űrlapon és hírlevélre sem iratkozhat fel, tekintettel a GDPR 8. cikk (1) bekezdésére, ami alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett felel azért, hogy a megadott adatai hitelesek.

Külső linkek vagy hivatkozások

Adatkezelő honlapja számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

  Hírlevélre történő feliratkozás

A weboldalon lehetőség van feliratkozni hírlevélszolgáltatásra is. 

A feliratkozásnál megadott személyes adatokat az Adatkezelő csakis arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz.

A hírlevél célja a látogató tájékoztatása a megjelenő újdonságokról, termékekről, akciókról, egyéb személyre szabott promóciókról.

 

 

A hírlevelek kiküldése céljából a hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat az Adatkezelő által mindenkor megbízott hírlevélküldési szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

A hírlevélre való feliratkozás során a személyes adatok megadása egyben a hozzájárulás megadásának is tekintendő, tehát a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

Ezen túlmenően az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat.

A hírlevélre való feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja a megadott személyes adatai marketing célú kezeléséhez.

A feliratkozót az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival.

Az adatkezelő a hírlevélre való feliratkozásnál megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja.

A látogató a hírlevélre történő feliratkozás során valamint egyéb kapcsolatfelvétel során megadott adatai tekintetében akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

 

16 éven aluli személy nem veheti fel a kapcsolatot Kovács-Tihanyi Erzsébettel a honlapon közzétett kapcsolatfelvételi űrlapon és hírlevélre sem iratkozhat fel, tekintettel a GDPR 8. cikk (1) bekezdésére, ami alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett felel azért, hogy a megadott adatai hitelesek.

Az ADATKEZELŐ által kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése

A vállalkozó a termékértékesítés során a termék ellenértékéről nyugtát, vagy számlát állít ki a vevő részére. A számla tartalmazza vevő nevét és címét, esetleg adószámát.

 Adatkezelő a számlázás során a számlát számlatömb segítségével, manuálisan,  vagy elektronikusan állítja ki. A számlára a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség vonatkozik, így a személyes adatokat ennek megfelelően az adóelévülési idő végéig őrzi meg. (5 év).

Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

Különleges adatok

Az adatkezelőnél nem kerül sor különleges adatok kezelésére. Amennyiben az adatkezelőtudomására jutott ilyen jellegű adat, úgy azt az adatkezelő nem rögzíti. Ha az adatkezelő tudta nélkül ilyen adat kerül a rendszerébe, úgy azt haladéktalanul, annak észlelését követően azonnal törli.

Adatkezelés panaszkezelés során

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panaszának azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Panasz esetén – bár annak megtétele önkéntes hozzájáruláson alapszik – a személyes adatok kezelése, tárolása és minden további panaszhoz kapcsolódó ügyintézés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

Panasz esetén a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az adatkezelő 5 évig őrzi meg. Ebből kifolyólag a panaszhoz kapcsolódó személyes adatokat is 5 évig kezeli.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kiemelten ügyel arra, hogy vásárlói és partnerei személyes adatai biztonságban legyenek. A jogszabályban foglalt adatvédelmi rendelkezések betartása mellett jár el, és ezt a partnereitől is megköveteli.

Ennek megfelelően az adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik félnek, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja figyelmét, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa vagy törölhesse. 

A fentieken túl az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy kiemelt figyelemmel gondoskodik az adatok biztonságáról, megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, továbbá fenntartja azokat az eljárási előírásokat, amelyek biztosítják, hogy a rögzített és tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza ezen adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

 

Az adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg, azokat harmadik, az adatok megismerésére jogosulatlan személyeknek nem adja át.

Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő elsősorban a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is bemutatott adatfeldolgozók szokásos védelmi funkciókkal ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek személyes adatainak megadása esetén, az adatok védelme az Interneten és a számító

 

gépes rendszerekben teljes mértékben nem garantálható, ezt az érintettek elismerik és elfogadják.

Amennyiben adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés történik, úgy annak bekövetkezésekor a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint kell eljárni.

Az adatkezeléssel érintettek jogai

Az adatkezeléssel érintetteknek joguk van az átlátható tájékoztatáshoz. Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről átlátható, lényegre törő és közérthető információkkal szolgáljon.

Az érintett az alább ismertetett jogok tekintetében az adatkezelőtől az alábbi címen, e-mail címen kérhet tájékoztatást:

Kovács-Tihanyi Erzsébet 2484 Gárdony, Viktor u. 18.

E-mail: mydreamsdesign.info@gmail.com

Adatkezelő az érintettek megkeresésére postai úton küldött kérelem esetén annak átvételétől, e-mailen küldött kérelem esetén annak adatkezelő e-mail címére érkezésétől számított 30 napon belül válaszol.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat az alább ismertetett jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul.

1.    Hozzáférési jog

Az érintett jogosult az adatkezelőtől tájékoztatást kérni és kapni a tekintetben, hogy milyen személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy megismerje az adatkezelés célját, hogy ezek az adatok ki(k)nek kerültek továbbításra és hogy ezen adatokat az adatkezelő meddig tárolja.

2.  Helyesbítéshez való jog

Az adatkezeléssel érintett jogosult az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni, amennyiben azok az érintett szerint pontatlanok.

3.  Törléshez való jog

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni az adatkezelőtől.

Az adatkezelő az érintett kérése alapján köteles törölni a személyes adatokat, ha a kezelt adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat rögzítettük.

Az adatkezelő abban az esetben is köteles törölni az érintett adatait, ha az visszavonja korábban adott hozzájárulását, és az adatok kezelésének nincs egyéb jogalapja.

Törölni köteles továbbá az adatkezelő az érintett adatait, amennyiben ezen személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy uniós jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatokat törölni.

Az adatkezelő törölni köteles az érintett adatait abban az esetben is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs egyéb, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatok kezelésére.

Az adatkezelő abban az esetben nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha szüksége van rá jogi igény érvényesítéséhez, vagy jogszabály kötelezi az adatkezelőt a megőrzésre.

4. Korlátozáshoz való jog

Az adatkezeléssel érintett jogosult kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatok korlátozását. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, de egyéb adatkezelési tevékenységet az adatkezelő nem végezhet.

Az adatok korlátozása iránti kérelem jellemzően akkor fordul elő, amikor az érintett vitatja az adatok pontosságát, illetve annak ellenére, hogy jogellenesnek véli az adatkezelést, valamilyen okból mégsem kéri az adatainak törlését.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adatkezeléssel érintettnek joga van a rá vonatkozó személyes adatokat gépelt, olvasható formában megkapni, továbbá jogosult arra, hogy az említett adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

6.  Tiltakozához való jog

Az adatkezeléssel érintett jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidensek jellemzően az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • személyes adatok jogellenes vagy véletlen továbbítása, (például az adatokat kezelő informatikai rendszerekhez és alkalmazásokhoz történő illetéktelen hozzáférések által.)
 • személyes adatok egy részének vagy egészének véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, a személyes adatokhoz való hozzáférés véletlen vagy jogellenes elvesztése.
 • személyes adatok véletlen vagy jogellenes megváltoztatása például az adatokat kezelő informatikai rendszerekhez és alkalmazásokhoz történő illetéktelen hozzáférések által.
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, amint az incidens a tudomására jut - és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – köteles azt bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnak (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján elektronikus úton tehető meg.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, úgy az adatkezelő köteles a partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az érintett partnert. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím:           1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon:                      0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                       http://www.naih.hu

Az adatkezelési Tájékoztató vonatkozó jogszabályai

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).   
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy meghatározott szervek - a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek - megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása miatt.

Az adatkezelő csak annyi személyes adatot ad ki a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldalán további tájékoztató információkat talál a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák Kovács-Tihanyi Erzsébet egyéni vállalkozó mint adatkezelő adatkezelési tevékenységét.

Az adatkezelő jogosult a jelen Tájékoztatót bármikor módosítani, amely annak a Honlapon való közzétételét követően bekövetkező adatkezelésekre vonatkozik, és a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos.

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz való jogait, ha annak feltételei fennállnak.

 

Gárdony, 2020. November 11.

Kovács-Tihanyi Erzsébet

egyéni vállalkozó

 
 

 
1.számú melléklet

Ssz.

A kezelt személyes adat megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

1.

A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok.

Szerződéses kötelezettség teljesítése, és az ügyfél vásárlásainak könnyebb lebonyolítása, nyomon követése érdekében.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A regisztráció törlését követően haladéktalanul.

2.

A (weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő) vásárlás során megadott adatok.

A szerződés teljesítése érdekében, illetve kapcsolattartás céljából.

A szerződés teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 nap.

3.

A (weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő) vásárlás során a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai.

Szerződéses kötelezettség teljesítése céljából.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonása esetén azonnal.                        A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatos megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).

4.

A szállító cégek, szolgáltatók vagy kapcsolattartóik adatai.

Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése vagy az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul.              A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatos megőrzési kötelezettségről (ebben az esetben a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).

5.

A vásárlók (természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok.

Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség okán, 5 évig.

Jogszabályon alapuló kötelezettség.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.

6.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása alapján.

Az elintézendő ügy elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.

7.

A weboldalon működő kapcsolatfelvételi adatlapon megadott személyes adatok

Kapcsolatfelvétel érdekében.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A kapcsolatfelvételt indítványozó ügy elintézését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

8.

A weboldalon a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok.

Hírlevél küldése érdekében.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

9.

A közösségi (Facebook, Instagram) oldalak használata során tudomásunkra jutott személyes adatok.

Termékeink népszerűsítése érdekében.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.